หน้าแรก  >  แจ้งรับใบอนุญาต
ชื่อ - สกุล
เลขใบอนุญาต
วันที่มารับใบอนุญาต
ทดสอบ ระบบวิทยุ
12/2557
11/12/2014 12:00:00 AM
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต นนทบุรี
53 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000    email : mtr_nb@nbtc.go.th    โทร : 0-2588-3594, 0-2950-5875, 0-2950-5877 โทรสาร 0-2950-5876